Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz

Urząd Patentowy RP
(Polnisches Patentamt)
Al. Niepodległości 188/192
P.O. Box 203
00-950 WARSZAWA

Tel. +48 22 5790555
Fax +48 22 5790001

www.uprp.pl

1

Nationale Bestimmungen

2

Fundstelle

3

Übersetzung veröffentlicht in ...... (Sprache)

4

In dieser Übersicht benutzte Abkürzungen

1. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej

Zmienione:

Ustawą z dnia 20.02.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Ustawą z dnia 16.10.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Data ogłoszenia Ustawy do potwierdzenia

Dziennik Ustaw
z 2017 r.
poz. 776

Dziennik Ustaw
z 2019 r.
poz. 501

 

 

[1. Gesetz vom 30. Juni 2000 über das Recht des gewerblichen Eigentums

geändert durch

das Gesetz vom 20. Februar 2019 zur Änderung des Gesetzes über das Recht des gewerblichen Eigentums und

das Gesetz vom 16. Oktober 2019 zur Änderung des Gesetzes über das Recht des gewerblichen Eigentums]

Das Datum der Bekanntmachung des Gesetzes ist noch zu bestätigen.

 

Website des polnischen Patentamts unter www.uprp.pl
(Die englische Fassung wird derzeit aktualisiert.)

GG

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.8.2001 w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych

Zmienione:

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 września 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych

Dziennik Ustaw
Nr 90 poz. 1000,
31.8.2001 r.;

Dziennik Ustaw
2004 Nr 35
poz. 309;
5.3.2004 r.;

Dziennik Ustaw
2008 Nr 41 poz. 241, 11.3.2008 r.;

Dziennik Ustaw
z 2016 r. poz. 1623, 6.10.2016 r.

 

 

[2. Verordnung des Ministerrats vom 29. August 2001 über Gebühren für den Schutz von Erfindungen, Gebrauchs­mustern, gewerblichen Mustern, Marken, geographischen Angaben und Topografien integrierter Schaltkreise,

geändert durch

die Verordnung des Ministerrats vom 2. März 2004,

die Verordnung des Ministerrats vom 26. Februar 2008 und

die Verordnung des Ministerrats vom 8. September 2016]

 

Website des polnischen Patentamts unter www.uprp.pl
(Englisch)

GebV

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych

Zmienione Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych

Dziennik Ustaw
Nr 102 poz. 1119 21.9.2001 r.;

Dziennik Ustaw
2005 Nr 109, poz. 910, 14.6.2005 r. oraz

Dziennik Ustaw
2015 poz. 366, 17.3.2015 r.;

Dziennik Ustaw
z 2016 r. poz. 1840

 

 

[3. Verordnung des Ministerpräsidenten vom 17. September 2001 über die Einreichung und Bearbeitung von Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen,

geändert durch

die Verordnungen des Ministerpräsidenten vom 14. Juni 2005,

die Verordnungen des Ministerpräsidenten vom 2. März 2015 und

die Verordnungen des Ministerpräsidenten vom 3. November 2016]

 

-

VPG

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2002r. w sprawie wynalazków i wzorów użytkowych dotyczących obronności lub bezpieczeństwa Państwa

Dziennik Ustaw
Nr 123 poz. 1056 2.8.2002

 

 

[4. Verordnung des Ministerrats vom 23. Juli 2002 über Erfindungen und Gebrauchsmuster betreffend die nationale Verteidigung und Staatssicherheit]

 

-

-

5. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Ustaw
z 2016 r. poz. 2

 

 

[5. Gesetz vom 14. März 2003 über die Vornahme europäi­scher Patentanmeldungen und die Wirkungen eines euro­päischen Patents in der Republik Polen]

 

Website des polnischen Patentamts unter www.uprp.pl
(Englisch)

GEPA

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych

Dziennik Ustaw
z 2016 r. poz. 1623

 

 

[6. Verordnung des Ministerrates vom 8. September 2016 zur Änderung der Verordnung über Gebühren für den Schutz von Erfindungen, Gebrauchsmustern, gewerblichen Mustern, Marken, geographischen Bezeichnungen und Topografien integrierter Schaltkreise]

 

-

VO v. 8.9.2016

7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego dla produktów leczniczych i produktów ochrony roślin

Dziennik Ustaw
z 2016 r. poz. 1482, 16.9.2016 r.

 

 

[7. Verordnung des Ministerpräsidenten vom 9. September 2016 über die Einreichung und Bearbeitung von Anmeldungen für die Erteilung ergänzender Schutzzertifikate für Arzneimittel und Pflanzenschutzmittel]

 

-

-

8. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Ustaw
z 2017 r. poz. 115
18.1.2017 r.

 

 

[8. Verordnung des Ministerpräsidenten vom 12. Januar 2017 über vom Patentamt der Republik Polen geführte Register]

 

-

Register VO

9. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów patentowych, dodatkowych świadectw ochronnych, świadectw ochronnych, świadectw rejestracji oraz dowodów pierwszeństwa wydawanych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Ustaw
z 2016 r. poz. 1659,
11.10.2016 r.

 

 

[9. Verordnung des Ministerpräsidenten vom 30. September 2016 über Vorlagen für vom Patentamt der Republik Polen erstellte Patentdokumente, ergänzende Schutzzertifikate, Eintragungsurkunden und Prioritätsunterlagen]

 

-

-

Quick Navigation