Central Industrial Property Office

Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale
General Directorate of Industrial Property (GDIP)
Bulevardi "Zhan D'Ark"
Prona Nr. 33
Shtëpia e Ushtarakëve
TIRANA

Tel. +355 4 22 34 412
Fax +355 4 22 34 412

www.dppm.gov.al

mailinf@dppm.gov.al

1

National provisions

2

Source

3

Translation published in . . . (language)

4

Abbreviations used in this synopsis

1. Ligji Nr. 9947 date 7.7.2008 Per Pronesine Industriale i ndryshuar me Ligjin Nr.10/2013 i datës 14.2.2013, dhe Ligji 55/2014 i datës 29.5.2014, dhe Ligji 17/2017 i datës 16.2.2017

Gazeta Zyrtare
No. 121, 2008
No. 29, 2013
No. 96, 2014
No. 43, 2017

 

 

[1. Law No. 9947 on Industrial Property of 7 July 2008, as amended by Law No. 10/2013 of 14 February 2013, by Law No. 55/2014 of 29 May 2014 and by Law No. 17/2017 of 16 February 2017]

 

IPLT AL 1-001 (English)

PL

2. Rregullore "Per leshimin e patentave per shpikjet dhe modelet e perdorimit" Nr. 1707, date 29.12.2008, i ndryshuar me VKM Nr. 618, datë 7.9.2011, dhe me VKM Nr. 38 datë 21.1.2015, dhe me VKM Nr. 460, datë 26.7.2018

Gazeta Zyrtare
No. 213, 2008
No. 139, 2011
No. 7, 2015
No. 114, 2018

 

 

[2. Regulation No. 1707 of 29 December 2008 on patents and utility patents and utility models, as amended by Decree of the Government No. 618 of 7 September 2011, by Decree of the Government No. 38 of 21 January 2015 and by Decree of the Government No. 460 of 26 July 2018]

 

-

PR

3. VKM No. 883, 13 Maj 2009 Per tarifat e Objekteve te Pronesise Industriale e ndryshuar me VKM Nr. 37 datë 21.1.2015, dhe me VKM Nr. 316 datë 31.5.2018

Gazeta Zyrtare
No. 134, 2009
No. 7, 2015
No. 82, 2018

 

 

[3. Decree of the Government on State fees No. 883 of 13 May 2009, as amended by Decree of the Government No. 37 of 21 January 2015 and by Decree of the Government No. 316 of 31 May 2018]

 

-

Fees Decr.

4. Ligji Nr. 8488 Date 13.5.1999 Per mbrojtjen e topografise se qarqeve te integruar, i ndryshuar me Ligjin Nr. 9957 date 17.7.2008, dhe me Ligjin 66/2014 date 26.6.2014

Gazeta Zyrtare No. 18, 1999
No. 123, 2008
No. 114, 2014

 

 

[4. Law No. 8488 of 13 May 1999 on the protection of topographies of integrated circuits, as amended by Law No. 9957 of 17 July 2008, and by the Law No. 66/2014 of 26 June 2014]

 

-

-

Quick Navigation