Central Industrial Property Office

Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale
General Directorate of Industrial Property (GDIP)
Bulevardi "Zhan D'Ark"
Prona Nr. 33
Shtëpia e Ushtarakëve
TIRANA

Tel. +355 4 22 34 412
Fax +355 4 22 34 412

www.dppm.gov.al

mailinf@dppm.gov.al

1

National provisions

2

Source

3

Translation published in . . . (language)

4

Abbreviations used in this synopsis

1. Ligji Nr. 9947 Date 07.07.2008 Per Pronesine Industriale i ndryshuar me Ligjin Nr. 10/2013 i datës 14.2.2013, dhe Ligji Nr. 55/2014 i datës 29.5.2014, dhe Ligji 17/2017 i datës 16.2.2017

Gazeta Zyrtare
No. 121, 2008
No. 29, 2013
No. 96, 2014
No. 43, 2017

 

 

[1. Law No. 9947 on Industrial Property of 7 July 2008, as amended by Law No. 10/2013 of 14 February 2013, Law No. 55/2014 of 29 May 2014 and Law No. 17/2017 of 16 February 2017]

 

IPLT AL 1-001 (English)

PL

2. Rregullore "Per leshimin e patentave per shpikjet dhe modelet e perdorimit" Nr. 1707, date 29.12.2008, i ndryshuar me VKM Nr. 618, datë 7.9.2011, dhe me VKM Nr. 38 datë 21.1.2015, dhe me VKM Nr. 460, datë 26.7.2018

Gazeta Zyrtare
No. 213, 2008
No. 139, 2011
No. 7, 2015
No. 114, 2018

 

 

[2. Regulation No. 1707 of 29 December 2008 on patents and utility models, as amended by Decree of the Government No. 618 of 7 September 2011, by Decree of the Government No. 38 of 21 January 2015 and by Decree of the Government No. 460, of 26 July 2018]

 

 -

PR

3. VKM No. 883, 13 Maj 2009 Per tarifat e Objekteve te Pronesise Industriale e ndryshuar me VKM Nr. 37 datë 21.1.2015, dhe me VKM Nr. 316 datë 31.5.2018

Gazeta Zyrtare
No. 134, 2009
No. 7, 2015
No. 82, 2018

 

 

[3. Decree of the Government on State fees No. 883 of 13 May 2009, as amended by Decree of the Government No. 37 of 21 January 2015 and by Decree of Government No. 316 of 31 May 2018]

 

-

Fees Decr.

Quick Navigation