Central Industrial Property Office

Patendiamet
Estonian Patent Office
Toompuiestee 7
15041 TALLINN

Tel. +372 6277900
Fax +372 6451342

www.epa.ee

patendiamet@epa.ee

1

National provisions

2

Source

3

Translation published in . . . (language)

4

Abbreviations used in this synopsis

1. Patendiseadus, vastu võetud 16. märtsil 1994, viimati muudetud 20. veebruaril 2019

RT I 1994, 25, 406
RT I 1996, 49, 953
RT I 1998, 64/65, 1003
RT I 1998, 107, 1768
RT I 1999, 84, 764
RT I 2001, 27, 151
RT I 2001, 93, 565
RT I 2002, 53, 336
RT I 2003, 18, 106
RT I 2004, 20, 141
RT I 2005, 18, 104
RT I 2005, 39, 308
RT I 2005, 70, 540
RT I 2006, 58, 439
RT I 2007, 13, 69
RT I 2008, 59, 330
RT I 2009, 4, 24
RT I 2009, 62, 405
RT I 2010, 22, 108
RT I, 29.11.2011, 1
RT I, 28.12.2011, 1
RT I, 12.7.2014, 1
RT I, 29.6.2014, 109
RT I, 19.3.2019, 4
RT I, 19.3.2019, 5

 

 

[1. Patent Act, passed on 16 March 1994, as last amended on 20 February 2019]

 

Estonian Patent Office website at www.epa.ee/en/legal-acts/acts
(English)

PA

2. Riigilõivuseadus, vastu võetud 10. detsembril 2014, viimati muudetud 20. veebruaril 2019

RT I, 30.12.2014, 1
RT I, 30.6.2015, 4
RT I, 19.3.2019, 12

 

 

[2. State Fees Act, passed on 10 December 2014, as last amended on 20 February 2019]

 

Estonian Patent Office website at www.epa.ee/en/additional-info/fees (English)

FA

3. Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaldamise seadus, vastu võetud 17. aprillil 2002, viimati muudetud 19. juunil 2014

RT I 2002, 38, 233
RT I 2003, 88, 594
RT I 2004, 20, 141
RT I 2009, 4, 24
RT I, 28.12.2011, 1
RT I, 29.6.2014, 109

 

 

[3. Act on implementing the Convention on the Grant of European Patents, passed on 17 April 2002, as last amended on 19 June 2014]

 

Estonian Patent Office website at www.epa.ee/en/legal-acts/acts
(English)

IA

4. Patenditaotluse sisu- ja vorminõuded ning Patendiametile esitamise kord, Justiitsiministri 3. jaanuari 2012 määrus nr 2, viimati muudetud 7. jaanuaril 2015

RT I, 10.1.2012, 2
RT I, 13.1.2015, 1

 

 

[4. Requirements concerning the content and format of patent applications and the procedure for filing the same, Regulation No. 2 of the Minister of Justice of 3 January 2012, as last amended on 7 January 2015]

 

-

-

5. Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaselt väljaantavate patentidega seotud riigilõivude Eesti Patendiameti kontole kandmise ja Euroopa patendi jõushoidmise riigilõivude Euroopa Patendiametile ülekandmise kord, Rahandusministri 11. juuli 2002. a määrus nr 89, viimati muudetud 22. detsembril 2011

RTL 2002, 84, 1295
RT I, 29.12.2011, 36

 

 

[5. Order concerning the procedure for paying into the account of the Estonian Patent Office fees relating to patents granted under the European Patent Convention and transferring to the European Patent Office renewal fees for European patents, Regulation No. 89 of the Minister of Finance of 11 July 2002, as last amended on 22 December 2011]

 

-

RFI

6. Euroopa patenditaotluse Eesti Patendiametile esitamise ja Euroopa Patendiametile edastamise, Euroopa patenditaotluse patendinõudluse ja patendikirjelduse tõlke esitamise ja avalikustamise ning Euroopa patenditaotluse siseriiklikuks patenditaotluseks ja kasuliku mudeli registreerimise taotluseks muutmise kord, Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määrus nr 3, viimati muudetud 28. mail 2013

RT I, 10.1.2012, 3
RT I, 31.5.2013, 2

 

 

[6. Order concerning the procedure for filing European patent applications with the Estonian Patent Office, transmitting them to the European Patent Office, furnishing and publishing a translation of the claims of European patent applications and European patent specifications and converting European patent applications into national patent applications and utility model applications, Regulation No. 3 of the Minister of Justice of 3 January 2012, as last amended on 28 May 2013]

 

-

REP

Quick Navigation