Central Industrial Property Office

Urząd Patentowy RP
(Patent Office of the Republic of Poland)
Al. Niepodległości 188/192
P.O. Box 203
00-950 WARSZAWA

Tel. +48 22 5790555
Fax +48 22 5790001

www.uprp.pl

1

National provisions

2

Source

3

Translation published in . . . (language)

4

Abbreviations used in this synopsis

1. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej

Zmienione:

Ustawą z dnia 20.02.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Ustawą z dnia 16.10.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Data ogłoszenia Ustawy do potwierdzenia

Dziennik Ustaw
z 2017 r.
poz. 776

Dziennik Ustaw
z 2019 r.
poz. 501

 

 

[1. Act of 30 June 2000 on industrial property law

as amended by

the Act of 20 February 2019 on amending the Act on industrial property law

the Act of 16 October 2019 on amending the Act on industrial property law]

Date of promulgation of the Act to be confirmed

 

Polish Patent Office website at www.uprp.pl
(English version is currently being updated)

IPL

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.8.2001 w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych

Zmienione:

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 września 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych

Dziennik Ustaw
Nr 90 poz. 1000,
31.8.2001 r.;

Dziennik Ustaw
2004 Nr 35
poz. 309;
5.3.2004 r.;

Dziennik Ustaw
2008 Nr 41 poz. 241, 11.3.2008 r.;

Dziennik Ustaw
z 2016 r. poz. 1623, 6.10.2016 r.

 

 

[2. Regulation of the Council of Ministers of 29 August 2001 on fees relating to the protection of inventions, utility models, industrial designs, trademarks, geographical indications and topographies of integrated circuits,

as amended by

the Regulation of the Council of Ministers of 2 March 2004,

the Regulation of the Council of Ministers of 26 February 2008 and

the Regulation of the Council of Ministers of 8 September 2016]

 

Polish Patent Office website at www.uprp.pl
(English)

Fees Reg.

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych

Zmienione Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych

Dziennik Ustaw
Nr 102 poz. 1119 21.9.2001 r.;

Dziennik Ustaw
2005 Nr 109, poz. 910, 14.6.2005 r. oraz

Dziennik Ustaw
2015 poz. 366, 17.3.2015 r.;

Dziennik Ustaw
z 2016 r. poz. 1840

 

 

[3. Regulation of the Prime Minister of 17 September 2001 on the filing and processing of patent and utility model applications,

as amended by

the Regulations of the Prime Minister of 14 June 2005,

the Regulations of the Prime Minister of 2 March 2015 and

the Regulations of the Prime Minister of 3 November 2016]

 

-

FPR

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2002r. w sprawie wynalazków i wzorów użytkowych dotyczących obronności lub bezpieczeństwa Państwa

Dziennik Ustaw
Nr 123 poz. 1056 2.8.2002

 

 

[4. Regulation of the Council of Ministers of 23 July 2002 on inventions and utility models concerning national defence and the security of the State]

 

-

-

5. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Ustaw
z 2016 r. poz. 2

 

 

[5. Law of 14 March 2003 on the filing of European patent applications and the effects of the European patent in the Republic of Poland]

 

Polish Patent Office website at www.uprp.pl
(English)

EPAL

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych

Dziennik Ustaw
z 2016 r. poz. 1623

 

 

[6. Regulation of the Council of Ministers of 8 September 2016 amending the regulation on fees relating to the protection of inventions, utility models, industrial designs, trademarks, geographical indications and topographies of integrated circuits]

 

-

Reg. of 8.9.2016

7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego dla produktów leczniczych i produktów ochrony roślin

Dziennik Ustaw
z 2016 r. poz. 1482, 16.9.2016 r.

 

 

[7. Regulation of the Prime Minister of 9 September 2016 on the filing and processing of applications for the grant of a supplementary protection right for medicinal products and plant protection products]

 

-

-

8. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Ustaw
z 2017 r. poz. 115
18.1.2017 r.

 

 

[8. Regulation of the Prime Minister of 12 January 2017 on registers kept by the Patent Office of the Republic of Poland]

 

-

Reg. Registers

9. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów patentowych, dodatkowych świadectw ochronnych, świadectw ochronnych, świadectw rejestracji oraz dowodów pierwszeństwa wydawanych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Ustaw
z 2016 r. poz. 1659,
11.10.2016 r.

 

 

[9. Regulation of the Prime Minister of 30 September 2016 on templates for patent documents, supplementary protection certificates, certificates of registration and priority documents issued by the Patent Office of the Republic of Poland]

 

-

-

Quick Navigation