Central Industrial Property Office

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Švermova 43
974 04 BANSKÁ BYSTRICA 4

Tel. +421 48 4300-131

www.indprop.gov.sk, www.upv.sk

podatelna@indprop.gov.sk

1

National provisions

2

Source

3

Translation published in . . . (language)

4

Abbreviations used in this synopsis

1. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č.47/2008 Z.z. o podpísaní Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskeho patentového dohovoru) a o uzavretí Revízie znenia textu Dohovoru o udeľovaní európskych patentov z 29. novembra 2000 (Európskeho patentového dohovoru), v platnom znení

Zbierka zákonov
č. 47/2008, z 9.2.2008

 

 

[1. Notification of the Ministry of Foreign Affairs of the Slovak Republic No. 47/2008 Coll. on the introduction of the Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention), Act revising the Convention on the Grant of European Patents of 29 November 2000, as amended]

 

-

-

2. Zákon č. 435/2001 Z.z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov

Zbierka zákonov
č. 435/2001,
č. 402/2002,
č. 84/2007,
č. 517/2007,
č. 495/2008,
č. 202/2009,
č. 125/2016,
č. 242/2017,
č. 291/2018

 

 

[2. Law No. 435/2001 Coll. on patents, supplementary protection certificates and on amendment of other Acts (Patent Act), as amended by subsequent law]

 

www.indprop.gov.sk
(English)

Bl.f.PMZ 2002, 442 (German)

PA

3. Zákon č. 517/2007 Z.z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zbierka zákonov
č. 517/2007,
č. 495/2008,
č. 125/2016,
č. 242/2017,
č. 291/2018

 

 

[3. Act No. 517/2007 Coll. on Utility Models and the Amendment of Certain Acts as amended by subsequent law]

 

www.indprop.gov.sk
(English)

UM

4. Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej Republiky č. 1/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 517/2007 Z.z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zbierka zákonov
č. 1/2008
z 12.12.2007,
č. 279/2018

 

 

[4. Industrial Property Office Regulation No. 1/2008 Coll. implementing Act No. 517/2007 Coll. on Utility Models and the Amendment of Certain Acts]

 

-

-

5. Zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Zbierka zákonov
NR SR č. 145/1995 Z.z., zo 22.6.1995

 

 

[5. Law NR SR No. 145/1995 Coll. on administration fees, as amended by subsequent law]

 

-

Fees Law

6. Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 223/2002 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 Z.z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon)

Zbierka zákonov
č. 223/2002 Z.z.
z 13.3.2002,
č. 278/2018

 

 

[6. Regulation of the Industrial Property Office No. 223/2002 Coll. implementing Law No. 435/2001 Coll. on patents, supplementary protection certificates and on amendment of other Acts, as amended (Patent Act)]

 

-

RPA

7. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Zbierka zákonov
č. 71/1967 Zb.
z 29.6.1967

 

 

[7. Law No. 71/1967 Coll. on administrative procedure (Administrative Procedure Code) as amended by subsequent law]

 

www.indprop.gov.sk
(English)

APC

8. Zákon NR SR č. 495/2008 Z.z.o poplatku za udržiavanie platnosti patentu, o poplatku za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku a o poplatku za udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

Zbierka zákonov
č. 495/2008,
č. 600/2008,
č. 519/2010

 

 

[8. Act No. 495/2008 Coll. on renewal fees for patents, European patents with the designation of the Slovak Republic, supplementary protection certificates for medicinal products and plant protection products, and on amendments of other Acts, as amended by subsequent law]

 

www.indprop.gov.sk
(English)

Act No. 495/2008

Quick Navigation