Central Industrial Property Office

Intellectual Property Office
Kneginje Ljubice 5
11000 BEOGRAD

Tel. +381 11 20 25 800
Fax +381 11 311 23 77

www.zis.gov.rs

zis@zis.gov.rs

1

National provisions

2

Source

3

Translation published in . . . (language)

4

Abbreviations used in this synopsis

1. Закон о патентима

Official Gazette of the Republic of Serbia
No. 99/2011,
No. 113/2017,
No. 95/2018,
No. 66/2019

 

 

[1. Patent Law, published on 27.12.2011, 8.12.2017, 8.12.2018 and 18.9.2019]

 

Serbian Intellectual Property Office website at
www.zis.gov.rs/upload/documents/pdf_en/pdf_patenti/The_Patent_Law_2019_Unofficial_consolidated_version.pdf
(English)

PL

2. Правилник о садржини јавних регистара, потврда, пријава и захтева у поступку заштите проналазака, као и о врстама података, начину подношења пријаве и објављивања проналазака

Official Gazette of the Republic of Serbia
No. 113/2012,
No. 73/2016

 

 

[2. Rules on the content of public registers, certificates, applications and requests in the procedure for the protection of inventions, and on types of information, how to file applications and the publication of inventions, published on 30.11.2012 and on 31.8.2016]

 

-

Rules

3. Закон о потврђивању Споразума између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Европске патентне организације о сарадњи у области патената (Споразумом о сарадњи и проширењу)

Official Gazette of Serbia and Montenegro –International Agreements
No. 14/2004

 

 

[3. Cooperation and Extension Agreement, published on 18.6.2004]

 

-

CEA

4. Закон о републичким административним таксама

Official Gazette of the Republic of Serbia
No. 43/2003,
No. 51/2003,
No. 53/2004,
No. 42/2005,
No. 61/2005,
No. 101/2005,
No. 42/2006,
No. 47/2007,
No. 54/2008,
No. 5/2009,
No. 54/2009,
No. 35/2010,
No. 50/2011,
No. 70/2011,
No. 55/2012,
No. 93/2012,
No. 47/2013,
No. 65/2013,
No. 57/2014,
No. 45/2015,
No. 83/2015,
No. 112/2015,
No. 50/2016,
No. 61/2017,
No. 113/2017,
No. 3/2018,
No. 50/2018,
No. 38/2019

 

 

[4. Law on the Republic's Administrative Fees]

Entry into force on 30.4.2003; entry into force of the last amendments of the fees on 1.7.2019

 

-

Fees Law

5. Закон о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине

Official Gazette of the Republic of Serbia
No. 46/2006,
No. 104/2009

 

 

[5. Law on special authorisations for the effective protection of intellectual property rights, published on 16.12.2009]

 

-

-

6. Уредбa о упису у Регистар заступника који води Савезни завод за интелектуалну својину

Official Gazette of the Federal Republic of Yugoslavia
No. 39/1995

 

 

[6. Rules on entry into the Register of Representatives of the Federal Intellectual Property Office, published on 25.8.1995]

 

-

-

7. Правилник о начину полагања посебног стручног испита за лица која се баве заступањем у поступку заштите проналазака, жигова, модела, узорака и географских ознака порекла

Official Gazette of the Federal Republic of Yugoslavia
No. 48/1995

 

 

[7. Regulations for the specialist examination for representatives in procedures for the protection of inventions, trademarks, models, designs and geographical indications of origin, published on 27.10.1995]

 

-

-

8. Закон о општем управном поступку

Official Gazette of the Republic of Serbia
No. 18/2016,
No. 95/2018

 

 

[8. Law on General Administrative Procedure, entry into force on 1.6.2017 and on 7.12.2018]

 

-

LGAP

9. Закон о потврђивању Конвенције о признавању европских патента (Конвенција о европском патенту) од 5. октобра 1973. године са изменама члана 63. Конвенције о европском патенту од 17. децембра 1991. године и изменама од 29. новембра 2000. године

Official Gazette of the Republic of Serbia –
International Treaties
No. 5/2010

 

 

[9. Law on the ratification of the Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention) of 5 October 1973 as amended by the act revising Article 63 EPC of 17 December 1991 and the act revising the EPC of 29 November 2000, published on 27.12.2011]

 

-

LREPC

10. Закон о патентима (На европске пријаве патената за које је захтевано проширење на Републику Србију, као и на европске патенте који су признати на основу таквих европских пријава примењиваће се одредбе поглавља 15. Закона о патентима ("Службени лист СЦГ", бр. 32/04, 35/04 и "Службени гласник РС", број 115/06)

Official Gazette of Serbia and Montenegro No. 32/2004,
No. 35/2004

Official Gazette of the Republic of Serbia No. 115/2006

 

 

[10. Patent Law, published on 2.7.2004 (the provisions of Chapter XV of the Patent Law ("Official Gazette of Serbia and Montenegro", No. 32/04, 35/04, and "Official Gazette of RS", No. 115/2006) are still applicable to European patent applications extended to the Republic of Serbia and to European patents which have been granted for such applications)]

 

-

PL Ext.

Quick Navigation