Désolé. Actuellement, cette page n'existe pas en français.
 
https://www.epo.org/fr/node/446731

Useful terms - China

The list below gives you the English transliteration and translation of some Chinese terms typically encountered in a patent information context.

Chinese Pronunciation English
摘要

zhāiyào

abstract

申请人

shēnqǐngrén

applicant

申请号

shēnqǐnghào

application number

附图说明

fùtú shuōmíng

brief explanation of drawings

权利要求书

quánlì yāoqiúshū

claims

申请日

shēnqǐngrì

date of filing

day

说明书

shuōmíngshū

description

外观设计

wàiguānshèjì

design

附图

fùtú

drawings

实施例

shíshīlì

embodiments

审定公告

shěndìnggōnggào

examined patent publication

审查员

shěncháyuán

examiner

授权公告

shòuquán gōnggào

granted patent publication

专利权人

zhuānlìquánrén

holder of patent right

发明人

fāmíngrén

inventor

公开

gōngkāi

laid-open publication

法律状态

fǎlǜ zhuàngtài

legal status

yuè

month

专利

zhuānlì

patent

发明专利

fāmíng zhuānlì

patent for invention

专利公报

zhuānlì gōngbào

patent gazette

专利检索

zhuānlì jiǎnsuǒ

patent search

背景技术

bèijǐng jìshù

prior art

优先权

yōuxiān zhuānlì

priority

代理人

dàilǐrén

representative

发明名称

fāmíng míngchēng

title of invention

商标

shāngbiāo

trade mark

实用新型

shíyòng xīnxíng

utility model

nián

year