Désolé. Actuellement, cette page n'existe pas en français.
 
https://www.epo.org/fr/node/446746

Useful terms - Chinese Taipei (TW)

The list below gives you the English transliteration and translation of some Chinese terms typically encountered in a patent information context.

Chinese

Pronunciation

English

摘要

zhāiyào

abstract

申請人

shēnqǐngrén

applicant

申請案號 

shēnqǐng ànhào

application number

專利範圍

zhuānlì fànwéi

claims

申請日

shēnqǐngrì

date of filing

day

説明書

shuōmíngshū

description

新式樣

xīn shìyàng

design

圖式

túshì

drawings

實施例

shíshīlì

embodiments

   

examined patent publication

   

granted patent publication

發明人

fāmíngrén

inventor

案件狀態

fǎlǜ zhuàngtài

legal status

yuè

month

專利

zhuānlì

patent

發明專利

fāmíng zhuānlì

patent for invention

   

patent gazette

專利檢索

zhuānlì jiǎnsuǒ

patent search

先前技術

xiānqián jìshù

prior art

優先權

yōuxiānquán

priority

專利權人

zhuānlìquánrén

proprietor

公開

gōngkāi

publication of application

發明名稱

fāmíng míngchēng

title of invention

商標

shāngbiāo

trade mark

新型專利

xīnxíng zhuānlì

utility model

nián

year